Tilskuddsordninger – noe for deg?

Det finnes flere tilskuddsordninger for arbeid knyttet til pilegrim, både for tilbydere og frivillige. Ola Rønne ved FK Akershus har laget en liten oversikt for vår region.

(Ola Rønne griller og ønsker langvandrere velkommen til Risebru pilegrimsherberge. Foto: Roger Jensen)

Tilskuddsordninger som kan være aktuelle i pilegrimssammenheng:

Tilskudd til utvikling av pilegrimsledene i Akershus:
Det kan gis tilskudd til følgende tema: Infrastruktur, overnatting og ly, åpne kirker, formidling og arrangementer, vann, produkter og produktutvikling. Trykk her.
Ingen søknadsfrist.

Midler fra Fylkesmannen,  regionalt miljøtilskudd.
Skjøtsel av kulturminner og kulturlandskap, vedlikehold av ferdselsårer i kulturlandskapet. Trykk her.
Søknadsfrist 20. oktober.

Kulturminnefondet
For private eiere av verneverdige kulturminner, f.eks bygninger. Istandsetting av bygninger til pilegrimsherberger har prioritet. Trykk her.
Søknadsfrist 1. november

Tilskudd til friluftsaktivitet – statlig
Målet med ordningen er å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen. Tilskudd fra denne ordningen skal gå til tiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet, for eksempel organiserte turer, friluftsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter. Deler av tilskuddet kan nyttes til innkjøp av enkelt utstyr og materiell når dette er nødvendig for å gjennomføre friluftslivsaktivitetene, som for eksempel fiskestenger og telt. Frivillige organisasjoner registrert i Enhetsregisteret og interkommunale friluftsråd kan søke. Trykk her.
Søknadsfrist 1. februar

Tilskudd til skilting og merking av turruter (turskiltprosjektet)
Frivillige organisasjoner og interkommunale friluftsråd kan søke om tilskuddsmidler fra Akershus fylkeskommune til skilting og merking. Prosjektet gir også støtte til montering av informasjonstavler. Trykk her.
Søknadsfrist 1. februar