Utkast til langtidsplan for pilegrimssatsingen!

Endelig er utkastet til langtidsplan her! Nå kan du selv lese hva utvalget nedsatt av Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDR), tenker om veien videre for pilegrimssatsingen i Norge, de neste 20 årene! Har du meninger, kontakt din lokale pilegrimsforening og meld dine synspunkter!

(Utklipp av omslag til utkastet.)

Utkast til langtidsplan for pilegrimssatsingen til høringsuttalelse.

Det Kongelige Kulturdepartement (KUD) har i brev av 29. august 2017 redegjort for kulturministerens pilegrimsvandring sommeren 2017 og ministerens uttalte ønske om å styrke satsing på utvikling av pilegrimsledene og pilegrimenes vandring. Som en oppfølging av dette har Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR), herunder Nasjonalt pilegrimssenter (NPS) fått i oppdrag «med utgangspunkt i strategidokumentet fra 2012 å utarbeide en langtidsplan for pilegrimssatsingen i perioden 2017 – 2037».

Strategi for pilegrimssating fra 2012 fastslår at pilegrimssatsingen skal innrettes slik at den bidrar til å oppfylle sentrale målsettinger på en rekke samfunnsområder (miljø, næring, kirke og kultur.) Disse fire pilarene i pilegrimssatsingen er fortsatt viktige. Når det gjelder fremtidig visjon og målsetting  er det avgjørende å se disse pilarene i lys av bærekraft, opplevelse, innovasjon og organisering.

Prosjektleder med oppnevnt prosjektgruppe har vært ansvarlig for gjennomføring, koordinering og ferdigstilling av utkast til ny langtidsplan for pilegrimsarbeidet som nå sendes på høring til samarbeidsparter og interessenter. Prosjektgruppen har gjennomført innspillsmøter med sentrale aktører innen miljø, næring, kirke og kultur, og koordinert ny langtidsplan med med NDRs vedtatte langtidsplan for 2018-2022 (2030), samt verdidokumentet for nettverket av NPS og de regionale pilegrimssentrene av 2017.

Det er et sterkt engasjement rundt pilegrimsarbeidet i Norge, og spekteret og mangfoldet er stort blant lokale ildsjeler, frivillige organisasjoner, menigheter, reiseliv, næringsliv, offentlig politikk, trossamfunn med flere. Også internasjonalt ser vi en stadig voksende interesse for nettverket av pilegrimsleder mot Nidarosdomen/Trondheim.

Langtidsplanen har et perspektiv frem mot 2037, og skal rulleres i hensiktsmessige tidsintervaller.

Prosjektorganisasjonen har vært som følger:
Prosjekteier: NDR v/ direktør Steinar Bjerkestrand.
Prosjektleder: Avdelingsdirektør Hans Morten Løvrød
Prosjektkoordinator: Heidi Carine Brimi
Prosjektgruppe: Simen Bjørgen (Kulturminnefondet), Randi Eek Thorsen (Glasslåven), Petra Sestak (Trøndelag reiseliv), Einar Vegge (Nidaros bispedømmeråd), Eva Moberg (Sogn og Fjordane fylkeskommune) og Per-Gunnar Hagelien (Pilegrimssenter Dale-Gudbrands gard).

Høringsfristen er 01.05.19, og høringssvar sendes til post@pilegrimsleden.no

Du kan lese og laste ned utkastet til langtidsplan, trykk her.