Mer om Panhera

(Foto: Fra oppstartmøtet i Crajova i Romania oktober 2018, mottakelse ved vise-rektor prof. Radu Constantinescu (midt i bildet), ved universitetet i Crajova).

«Pilgrims Accommodation and New Host Expertise in Rural Areas» (PANHERA) er et Erasmus+ prosjekt og har prosjektnummer: 2018-1-RO01-KA204-049274. Panhera består av 6 samarbeidende institusjoner, disse er foruten Pilegrimssenter Oslo i samarbeid med Universitetet i Oslo: 

  • Center for Dialogue between Sciences and Theology - University of Craiova, Romania («Lead Partner») (for hjemmeside, trykk her)
  • Gal del Ducato, Italia (for hjemmeside, trykk her)
  • Fondatsiya za regionalno razvitie, Bulgaria (for hjemmeside, trykk her)
  • Asociación DEsenvolvemento Rural Terras de Pontevedra Norte, Spania (for hjemmeside, trykk her)
  • Isparta Governorship, Tyrkia (for hjemmeside, trykk her)

Virksomhet og mål

Mål for Panhera er å skape kompetanse for hvordan å ta imot og være vertskap for pilegrimer i utkantstrøk. Det skal velges 9 personer fra hvert av de deltakende landene som skal gis opplæring. Det skal arrangeres utvekslings- og opplæringssamlinger (se Tidsplan i meny til venstre), hvor hvert land får sende 3 personer som skal delta. Videre er det et mål at det skal utvikles et elektronisk system for opplæring som også andre kan dra nytte av. I hvert av deltakerlandene skal det arrangeres møter hvor kunnskap og erfaring skal spres (s.k. «multiplier event»). Endelig skal det arrangeres en egen avsluttende internasjonal konferanse i Parma i Italia som skal oppsummere læringsgevinster i prosjektet.

Pilegrimssenter Oslo har sammen med Universitetet i Oslo fått i oppgave å gjøre den første kartleggingen av status, analysere funn og peke på hvilke sentrale momenter som må med i opplæringen. Gjennom dette arbeidet legger vi selve grunnen for gjennomføringen av prosjektet. Gjennomføringen skjer i regi av det enkelte land og gjennom utveksling og opplæring over landegrensene, og gjennom utvikling av et elektronisk opplæringssystem.

De konkrete delmål (Intellectual Outputs) i Panhera er:

  1. Field research: Kartlegning av status presens i alle deltakerland (ansvar: RPS Oslo/Universitetet i Oslo)
  2. Training course: Utvikling av undervisningsopplegg for herberger på grunnlag av kartlegning (ansvar: University of Craiova)
  3. On-line training guidelines: Som del av undervisningsopplegget, se over, skal det også utvikles undervisninvsopplegg for bruk på internett (ansvar: University of Craiova)
  4. Common certification system: Etablere felles retningslinjer for sertifisering av herberger, «quality label for good hosting centres» (ansvar: Asociación ...Pontevedra Norte)
  5. Web-based open education platform: Undervisningsopplegg på nett for fremtidig bruk (for opplæring og sertifisering) (ansvar: University of Craiova)