Hvordan forstå pilegrim?

Pilegrimsrenessansen er over oss, den nye og sterke interessen for pilegrim er et særkjenne for vår egen samtid. Ikke bare i Spania er pilegrim et sterkt økende fenomen, i 2018 vandret så mye som 325 000 pilegrim til Santiago de Compostela, også her i Norge vandrer flere tusen mennesker i dag pilegrim, og tallene er økende. Men hvordan forstå dagens pilegrimsfenomen?

Daglig leder Roger Jensens bok Pilegrim. Lengsel, vandring, tenkning – før og nå har en tid vært utsolgt. Første opplag kom i 2014, neste i 2015. Sommeren 2019 er endelig en gjennomrevidert utgave tilgjengelig og for salg!

Boken tar for seg pilegrimsfenomenet slik det har utfoldet seg i vesteuropeisk historie frem til vår tid. Med utgangspunkt i egne pilegrimserfaringer kombinerer forfatteren samfunnsvitenskapelige, teologiske og historiske perspektiver. Mindre kjent historisk materiale og nye forskningsfunn presenteres. Med dette opparbeides det et bredt grunnlag for å forstå pilegrimsfenomenet i fortid og samtid, og det legges nye premisser for å tenke om pilegrim på tvers av konfesjonelle grenser.

Den norske boken har fått meget god mottakelse og er på flere pensumlister, også den tyske utgaven har kommet på pensumlister (bl.a. Universität Leipzig) og forfatteren brukes mye som foreleser om pilegrim både i inn- og utland. I den nye reviderte og utvidete utgaven presenteres ny og oppdatert empirisk kunnskap om pilegrimsfenomenet, fra norske og internasjonale forskere. I tillegg til pilegrimsvandring (langvandring) og valfart (kortere organisert vandring), gis også oppmerksomhet til «katedralpilegrimen». Flere historiske fortellinger er kommet med, bla. «pilegrimen fra Piacenza» og hans reise i 570 og den sveitsiske dominikanermunken Felix Fabri som besøkte det hellige land i 1483. Ellers har diskusjoner og samtaler med fagfeller i inn- og utland medført presiseringer og justeringer gjennom teksten. Boken inneholder også mye nytt bildemateriale.

I bokens første kapittel deler forfatteren egne opplevelser og erfaringer fra pilegrimsleder og pilegrimsmål i Norge og Europa, og et bredt tilfang aktuell empirisk forskning om pilegrim presenteres og drøftes. Videre diskuteres pilegrim i historien, det gis et innblikk i pilegrimspraksis og -tenkning helt fra antikken, gjennom middelalderen og frem til reformasjonen, hvor årsakene til pilegrimspraksisens opphør i de protestantiske områdene drøftes. Pilegrimenes ulike beveggrunner for å vandre analyseres og kirkelig tale om Gud og hellighet knyttet til pilegrim diskuteres. I siste del, Pilegrim og gudstro, drøfter forfatteren hvilke utfordringer dagens pilegrimsfenomen reiser til kirkenes tale om Gud.

Boken kan kjøpes ved Pilegrimssenter Oslo og gjennom større bokhandlere. Boken kan også bestilles direkte fra forlaget, trykk her for å bestille boken.

Våren 2018 ble boken utgitt i Tyskland med tittelen «Weit offene Augen. Pilgern gestern und heute» på forlaget Vandenhoeck&Ruprecht, trykk her for informasjon om boken og trykk her for oversikt over forlagets mest sentrale pilegrimsbøker.

For tysk flyer for boken, trykk her. For å bestille boken fra utlandet (den kan også kjøpes fra senteret), kjøp på Amazon, trykk her. – Boken er også tilgjengelig som e-bok.

Boken ble valgt som månedens bok i Theologische Literaturzeitung (ThLZ) november 2018 av prof. og medredaktør Kunz (Zürich). For mer informasjon om ThLZ og tilgang til Kunz' anmeldelse, trykk her.

 

Spørsmål som diskuteres i boken

• Hvorfor har pilegrimsvandring fått en renessanse i dag? • Hva opplever man som pilegrim? • Er det ulike typer pilegrimspraksiser? • I hvilken grad er pilegrimsvandring motivert i menneskers liv? • Hva vet vi om dagens pilegrim fra et forskningsperspektiv? • Hvordan er sammensetning av alder, kjønn, nasjonalitet? • Hva betyr de historisk viktige pilegrimsmålene, har de utspilt sin rolle eller har de fremdeles betydning? • Spiller middelalderens religiøse forestillingsverdennoen rolle for dagens pilegrimer? • Hva betyr det at pilegrimsvandring er tilbake i Norge etter 500 år? • Hva vet vi om de første pilegrimene? • Har motiv og beveggrunner for å vandre mot helligmålet vært det samme gjennom historien? • Hvilken rolle spilte kirken og kirkens lære? • Hvilke forestillinger om menneske, Gud og verden var pilegrimsvandring uttrykk for? • Hva betød troen på skjærsilden for pilegrimsvandringene? • Hva fikk man ved helligmålet der fremme? • Hvem vandret pilegrim og hvorfor? • Har det vært kritikk av pilegrimsvandringene gjennom historien – hva sa da kritikerne? • Hvilke forestillinger om det hellige har preget pilegrimsvandringene – er det mulig å snakke om det hellige i dag? • Hvilken betydning har våre opplevelser og erfaringer for hvordan vi kan snakke om Gud? • Hva betyr opplevelser og erfaringer fra pilegrimsvandring for gudstro i dag? • Gir det mening å knytte tro på Gud til opplevelser og erfaringer fra pilegrimsvandring? • Hvilke ressurser fra kirkens historie er meningsfulle for å forstå pilegrimserfaringen i dag som religiøs erfaring? • Gjennom krikens historie kom pilegrim til å medvirke kirkeskiller, kan pilegrim i dag virke til å forene kirken?